Thông tin doanh nghiệp:
Thực phẩm thuần thực vật, nông sản, chuỗi nhà hàng ẩm thực thuần thực vật Vị Quê Kitchen, Nông sản sạch