Thông tin doanh nghiệp:

– Bảo mật hệ thống mạng, bảo mật hệ thống camera.

– Viết phần mềm