Thông tin doanh nghiệp:

Nhập khẩu & sx POSM & promotion gift cho các DN kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm, dinh dưỡng, dược, ngân hàng