Thông tin doanh nghiệp:

Tư vấn tái cấu trúc, chuyên nghiệp hoá hệ thống quản trị và huy động vốn, mua bán sáp nhập doanh nghiệp.