Thông tin doanh nghiệp:

Kinh doanh nông sản, bất động sản