Thông tin doanh nghiệp:

Tư vấn và triển khai các giải pháp SAP, Oracle Netsuite & các giải pháp chuyên ngành của Citek: SAP ECC, SAP S/4HANA, SAC BI, SAC IBP, SAP CX, IoT, Mobilitty, VAS, IFRS, Citek solution Industry for: Pharma, Seafood, Steel, Retail, Citek Farm, Citek QR Code.