Thông tin doanh nghiệp:

Kinh doanh thực phẩm: SX bún sạch Mạch tràng tiến vua