Thông tin doanh nghiệp:

SX nguyên liệu giấy, khai thác gỗ rừng rồng, mua bán nguyên liệu giấy