Thông tin doanh nghiệp:

Thiết bị An Toan, PCCC, BHLD trong khai thác chế biến khí,  sửa chữa tàu biển, thực phẩm, dược phẩm…