Thông tin doanh nghiệp:

xăng dầu nhớt, mỡ bò và các sản phẩm hoá dầu…