Thông tin doanh nghiệp:

Bao bì carton, đầu tư giải trí, bất động sản.