Thông tin doanh nghiệp:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.