Thông tin doanh nghiệp:

Tư vấn quản lý, đào tạo các kỹ năng mềm Doanh nghiệp, dv hỗ trợ giáo dục,
Tổ chức giới thiệu & xúc tiến thương mại