Thông tin doanh nghiệp:

CFV- Quỹ Bảo tồn động thực vật hoang dã Việt Nam là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm mục đích hỗ trợ, bảo tồn các loài động thực vật hoang dã, nguồn gen quý hiếm, cải thiện hệ sinh thái, môi trường góp phần bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tự nhiên của nước ta.

Lĩnh vực hoạt động chính:

• Sử dụng tài sản của quỹ để hỗ trợ, tài trợ cho các đối tượng, các chương trình, dự án phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật.

• Tiếp nhận và quản lý tài sản được tài trợ, viện trợ theo ủy quyền từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy quyền phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

• Tiếp nhận tài sản từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến, tặng hoặc bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng nguồn vốn của Quỹ.

Hoạt động tham gia Hội thảo Bảo tồn loài linh trưởng tại khu Dự trữ sinh quyển Thế Giới – Núi Chúa Ninh Thuận