Thông tin doanh nghiệp:

Sản xuất thuốc thú y thủy sản và hóa chất xử lý