Thông tin doanh nghiệp:

Sản xuất, truyền tải & phân phối điện