Caravan lần 5 -2010 “Lên rừng xuống biển – Vì trẻ em nghèo hiếu học”

Để xem album hình đầy đủ của chương trình, vui lòng vào đường link http://caravan2010.2030club.vn